• จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
  • จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
  • จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายภาสกร จุมปา
หัวหน้างานพัสดุ
นายตรัณ ชำนาญชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นางสาวอังค์วรา เพชรดิน
ธุรการพัสดุสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นายศราวุธ พุทธายะ
ธุรการพัสดุสาขาวิชาช่างยนต์
นายอุทัย รุณใจ
ธุรการพัสดุสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
นายปฐมพงษ์ ดีอุต
ธุรการพัสดุสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางปัทมา มงคลเกียรติชัย
ธุรการพัสดุสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นางเบญจมาศ ต้นผล
ธุรการพัสดุสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสมคิด ศรีงาม
ธุรการพัสดุสาขาวิชาเสริมสวย – ตัดผม (ชาย)
นางบุษราภรณ์ ไชยวุฒิ
ธุรการพัสดุสาขาวิชาเสริมสวย – ตัดผม (หญิง)
นายวานิช พุทธรักษ์
ธุรการพัสดุสาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นางสาวกัญญาณัฐ เหล่าอาภากุล
ธุรการพัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายนทีกานต์ ยาอุด
ธุรการพัสดุสาขาวิชาการบัญชี
นายอนุชา บุปผาพ่วง
ธุรการพัสดุสาขาวิชาการตลาด
นายสุริยา ชูศรี
ซ่อมบำรุงยานยนต์
นายสมนึก แก้วเตชะ
พนักงานขับรถยนต์
นายถวิล พอใจ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมนึก มาลา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวขวัญพิมพ์ สรรค์นิธิ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

 

 

 

 

นางสาวอรณิชา ทานันติ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ