นางจงจินต์ ค่ายบุรี
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
บุคลากรแผนกวิชาการตลาด
วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสาขางานการตลาดเป็นที่ยอมรับของสังคม
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ
มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาบุคลากรผู้เป็นต้นแบบให้มีความรักความตระหนักคุณค่าในอาชีพการขายและการตลาดตลอด
จนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน
2. มุ่งพัฒนาบุคลากรผู้เป็นต้นแบบให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3. มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ
4. มุ่งพัฒนาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ
5. เสริมสร้างทักษะของการเขียนแผนการขาย แผนการตลาด และแผนธุรกิจให้แก่ผู้เรียน
6. มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนทั้งด้านภายในและภายนอก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอติกานต์ วิมลเกษม
ครูแผนกวิชาการตลาด
นายอนุชา บุปผาพ่วง
ครูแผนกวิชาการตลาด