ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ที่อยู่: ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทรศัพท์: 054 710 367

Nan Polytechnic College
Computer Business Department
Designer: Mr.Apinan Somkuan