วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน Nan Polytechinc College

นางสาวณัฐรุจา ธนาฟู

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

 

งานครูที่ปรึกษา

 

 

  เมนูงานครูที่ปรึกษา
 
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  
 • บุคลากรงานครูที่ปรึกษา
 •  
 • เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา แผนกบัญชี
 •  
 • เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา แผนกการตลาด
 •  
 • เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 •  
 • เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา แผนกช่างยนต์
 •  
 • เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา แผนกไฟฟ้ากำลัง
 •  
 • เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  

   
  WWW.npc.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
  Nan Polytechnic College
  เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixels
  ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
  เลขที่ 150 ถ.สมุนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
  โทร.054-710367 โทรสาร.054-772520
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  โทร. 054-772520
  E-mail : npc@mail.npc.ac.th