ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๘๔ พรรษา
 เข้าเว็บไซน์วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน